Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimas
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO  Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS
TVARKOS APRAŠAS
PATVIRTINTA
2017 m. spalio mėn. 31 d.
  Moksleivių namų direktoriaus įsakymu Nr. V-112

   I. BENDROJI DALIS

 1. Panevėžio moksleivių namai – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti neformaliojo vaikų švietimo programas, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, neformaliojo vaikų švietimo Koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei mokyklos nuostatais.
 2. Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Panevėžio moksleivių namus (toliau – mokykla), nustato šios mokyklos būrelių, studijų, ansamblių, grupių komplektavimo tvarką, dokumentų pateikimo bei registravimo tvarką ir terminus.
 3. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-386 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-9, pakeitimo” ir šiuo Aprašu.

 

II. MOKYKLOS BŪRELIŲ, STUDIJŲ, ANSAMBLIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 1. Būrelių, studijų, ansamblių grupių komplektavimas vykdomas kasmet rugsėjo 1-14 dienomis ir gali būti papildomas mokslo metų eigoje pagal grupių komplektavimo normas, nustatytas mokyklos steigėjo. Būreliai, grupės, studijos steigiamos atsižvelgiant į vaikų ir paauglių poreikius, interesus, vietos sąlygas, higienos normas, mokyklos finansines galimybes ir materialinę bazę.
 2. Pedagoginės valandos mokytojams skiriamos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į Ugdymo planą, tarifikaciją, neformaliojo švietimo programas, būrelio veiklos pobūdį, mokytojo darbo rezultatus.

 

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 1. Mokykloje ugdymas organizuojamas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir Ugdymo planą.
 2. Ugdymo planą kiekvienais mokslo metais rengia mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Ugdymo plano projektas aptariamas metodinėje taryboje, aprobuojamas mokytojų metodinių grupių susirinkimuose, pristatomas bendruomenės susirinkime, suderinamas su mokyklos taryba, tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir suderinamas su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atsakingu specialistu.
 3. Mokytojų parengtos neformaliojo švietimo programos apsvarstomos metodinėse grupėse analizuojant ir vertinant ar neformaliojo vaikų švietimo programos atitinka vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, mokyklos veiklos organizavimo kryptis, miesto vaikų užimtumo poreikius bei mokyklos galimybes.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo programų mokykloje trukmė – vieneri metai. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, mokslo metų pabaiga – gegužės 31 d.
 5. Mokiniams užsiėmimai organizuojami po vieną, dvi arba tris valandas per dieną kartu su poilsio pertrauka. Užsiėmimų trukmė 45 minutės, pertrauka pailsėti -15 minučių.

 

IV. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

  1. Į būrelius, grupes, studijas, ansamblius priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų amžiaus. Priimant į mokyklą mokinių atranka nevykdoma.
  2. Mokiniai į būrelius, studijas, grupes, ansamblius priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų prašymus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, fizinius duomenis bei mokyklos intelektualines ir materialines galimybes. Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:
   12.1. nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo programą, pagal kurią norėtų mokytis;

12.2. vaiko sveikatos būklės pažymos kopiją.

 1. Prašymai priimami einamųjų metų rugpjūčio paskutinę savaitę ir rugsėjo pirmas dvi savaites. Jei būreliuose yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami visus mokslo metus.
 2. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami mokinių apskaitos programoje „Rivilė“ nurodant prašymų užpildymo datą. Mokinių priėmimas vykdomas pagal prašymų pateikimo sekretoriatui datą. Mokinių priėmimą įformina mokyklos sekretorius.
 3. Pateikę prašymus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo sudaryti mokymosi sutartis su mokyklos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu, veikdami išimtinai vaiko interesais. Sudaryta ir pasirašyta sutartis galioja vienerius mokslo metus, per kuriuos mokinys baigia pasirinktą neformaliojo švietimo programą.
 4. Visos mokymosi sutartys, sudarytos su mokinių tėvais, registruojamos mokinių apskaitos programoje „Rivilė“ ir Mokinių registre. Mokymosi sutarčių registraciją „Rivilėje“ vykdo sekretorius, o Mokinių registre“ – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Abejose mokinių apskaitos programose vykdomas savalaikis mokinių atvykimo į mokyklą registravimas.
 5. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Prašymus gavus iki einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio penkioliktą dieną. Prašymus gavus po einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas kito mėnesio pirmą dieną. Atsižvelgiant į prašymų pateikimo sekretoriatui datą, per mėnesį parengiami du direktoriaus įsakymai mokinių priėmimui į mokyklą – 1 ir 15 dienomis. Jeigu  įsakymo išleidimo diena sutampa su savaitgalio ar švenčių dienomis, įsakymas išleidžiamas pirmąją darbo dieną po jos.

 

V. MOKINIŲ LANKOMUMAS

 1. Mokinių lankomumas neprivalomas.
 2. Kiekvieno užsiėmimo metu mokinių lankomumą mokytojai pažymi dienyne (darbui su grupe).
 3. Tėvų prašymu mokiniai gali lankyti būrelį ne visą užsiėmimų grafike nurodytą laiką.
 4. Mokinių atostogų metu ugdymo procesas nenutraukiamas ir vyksta įprasta tvarka.

 

VI. MOKINIŲ IŠVYKIMAS IŠ MOKYKLOS

 1. Nusprendę nebelankyti būrelio, grupės, studijos ar ansamblio, mokiniai arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai informuoti savo mokytoją arba mokyklos administraciją.
 2. Mokiniai be pateisinamos priežasties nelankę būrelio dvi savaites iš eilės ir apie sistemingą nelankymą neinformavę mokytojo arba laiku nesumokėję Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio atlyginimo už ugdymą, mokytojo teikimu braukiami iš mokinių sąrašų. Mokytojai nustatytos formos prašymus dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų pateikia sekretoriui iki einamojo mėnesio 15 ir 30 dienos.
 3. Sekretorius mokinių išvykimą iš mokyklos fiksuoja mokinių apskaitos programoje „Rivilė“, o direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Mokinių registre. Abejose mokinių apskaitos programose vykdomas savalaikis mokinių išvykimo iš mokyklos registravimas.
 4. Mokinių išbraukimas iš mokinių sąrašų įforminamas direktoriaus įsakymu. Nustatytos formos prašymus dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų gavus iki einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio 15 dieną. Prašymus gavus po einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio 30 dieną. Atsižvelgiant į prašymų pateikimo sekretoriatui datą, per mėnesį parengiami du direktoriaus įsakymai dėl mokinių išvykimo iš mokyklos – 15 ir 30 dienomis. Jeigu įsakymo išleidimo diena sutampa su savaitgalio ar švenčių dienomis, įsakymas išleidžiamas paskutinę darbo dieną prieš ją.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas skelbiamas mokyklos informacinėje lentoje bei interneto svetainėje, adresu http://www.pmn.lt.
 2. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarką teikiama telefonais (8~45) 516001, 517151, bei mokykloje, adresu Parko 79, Panevėžys.
 3. Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos priežiūrą bei mokinių apskaitą kiekvieno mėnesio pirmai dienai vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
_________________________________________________