PATVIRTINTA

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus

2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-7

2019-09-27 įsak. Nr.V-73 patvirtinta redakcija

                                                     

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Atlyginimo už vaikams ir jaunuoliams teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Panevėžio moksleivių namuose mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarką, mokėjimo terminus, lengvatų suteikimo tvarką ir atlyginimo įskaitymo ir grąžinimo sąlygas.
 2. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą mokamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013-10-10 sprendimu Nr.1-290 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo, savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-10 1,2,3,4,5,7 punktų, 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-40-2 1 punkto ir 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1-8-71 1 punkto pripažinimo netekusiais galios“; 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-421 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2014-11-27 sprendimu Nr. 1-358 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą dydžio nustatymo, Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-290 1 punkto, 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr.1-422 ir 2014 m. liepos 10d. sprendimo Nr. 1-197 pripažinimo netekusiu galios“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. 1-11 „Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“,  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr. 1-52 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą dydžio, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.1-358 1 punktu, pakeitimo“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-342 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-421, pakeitimo“.

II. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS

 1. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu už Moksleivių namuose teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas nustatytas 5 Eurų atlyginimas vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį.

III. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ  ŠVIETIMĄ MOKĖJIMAS

 1. Vadovaujantis mokyklos nustatyta tvarka, atlyginimą už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 1 dienos.
 2. Mokiniai, priimti į mokyklą nuo einamojo mėnesio 1 dienos, atlyginimą turi sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos.
 3. Mokymosi sutartį sudarius ir būrelį pradėjus lankyti nuo einamojo mėnesio 15 dienos, nustatytą atlyginimą būtina sumokėti iki paskutinės mėnesio dienos.

Atlyginimas už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas gali būti mokamas bankiniu pavedimu, terminale UAB „Perlo paslaugos“, sistemoje „Vienasąskaita.lt“ arba banko kortele mokyklos kasoje, kur mokėtojui išduodami mokėjimą įrodantys dokumentai.

IV. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMO SĄLYGOS IR PATVIRTINAMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 1. Atlyginimas nemokamas už vieną mokslo metų mėnesį:

8.1. jei mokinys nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites ir pateikė tėvų (globėjų) prašymą;

8.2. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių.

 1. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 80 procentų:

9.1. neįgaliems mokiniams;

9.2. vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą.

 1. Tėvai (globėjai), kurių vaikams gali būti taikomos 8 ir 9 Aprašo punktuose minimos lengvatos, pateikia mokyklos administracijai: prašymą dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą, neįgaliojo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos kopiją arba Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą apie šeimai paskirtą socialinę pašalpą arba, mokinio ligos atveju, tėvų (globėjų) prašymą dėl atleidimo nuo atlyginimo už ugdymo paslaugas mokėjimo dėl mokinio ligos ne mažiau kaip 3 savaites.
 2. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį arba pateikiamas neįgalumo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos pratęsimas.
 3. Moksleivių namų mokinių atleidimas nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą ir jo sumažinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

V. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ĮSKAITYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 1. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą tėvų prašymu gali būti įskaitomas:
 2. 1. jei mokinys lanko du ar daugiau būrelių, o mokslo metų eigoje iš vieno būrelio nusprendė išsibraukti iki einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau buvo sumokėjęs į priekį, sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už kitą būrelį;

13.2. jei dėl mokyklos kaltės nevyko užsiėmimai tris savaites ar daugiau (mokytojo liga, tikslinės atostogos, paskelbta gripo epidemija ar pan., vadovaujantis direktoriaus įsakymu), sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį;

13.3.jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami dokumentai, patvirtinantys teisę į atlyginimo lengvatą ir atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą buvo imamas bendra tvarka, o pateiktuose dokumentuose (pažymoje) nurodoma, kad socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį, arba, jei yra pateiktas neįgalumo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos pratęsimas,  sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį;

13.4. mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 3 savaites (pateikus tėvų ar globėjų prašymą), sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį.

13.5. jei buvo sumokėta į priekį, kai vaikas yra ugdomas pagal švietimo programą, finansuojamą specialia tiksline valstybės dotacija, sumokėtas atlyginimas įskaitomas už tuos mokslo metų mėnesius, kuriais neskiriamas programos finansavimas specialia tiksline valstybės dotacija.

V. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ĮSKAITYMO IR  GRĄŽINIMO SĄLYGOS :

14.1. jei mokslo metų eigoje būrelis buvo išformuotas;

14.2. jei dėl mokyklos kaltės nevyko užsiėmimai tris savaites ar daugiau (mokytojo liga, tikslinės atostogos, paskelbta gripo epidemija ar pan., vadovaujantis direktoriaus įsakymu), o nukelti atlyginimo į sekantį mėnesį nebėra galimybės (mokinys išbrauktas iš būrelio sąrašų arba yra paskutinis mokslo metų mėnuo);

14.3. jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami dokumentai, patvirtinantys teisę į atlyginimo lengvatą ir atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą buvo imamas bendra tvarka, o pateiktuose dokumentuose (pažymoje) nurodoma, kad socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį arba pateiktas neįgalumo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos pratęsimas;

14.4. mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 3 savaites (pateikus tėvų ar globėjų prašymą), kai nukelti mokesčio į sekantį mėnesį nebėra galimybės (mokinys išbrauktas iš būrelio sąrašų arba yra paskutinis mokslo metų mėnuo);

14.5. jei mokinys lanko du ar daugiau būrelių, o mokslo metų eigoje iš vieno būrelio nusprendė išsibraukti iki einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau buvo sumokėjęs į priekį;

14.6.jei buvo sumokėta į priekį, kai vaikas yra ugdomas pagal švietimo programą, finansuojamą specialia tiksline valstybės dotacija, o nukelti mokesčio į sekantį mėnesį nebėra galimybės.

 1. Jei lėšų dydis, skiriamas vaikui, ugdomam pagal neformaliojo vaikų švietimo programą, finansuojamą pagal specialią tikslinę valstybės dotaciją, yra pakankamas atlyginimui už vaikui teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Moksleivių namuose padengti. Jei speciali tikslinė valstybės dotacija vaikui yra mažesnė, nei Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis, mokamas skirtumas.
 2. Tėvų (globėjų) prašymą dėl sumokėto atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą įskaitymo ar grąžinimo į nurodytą banko sąskaitą būtina pateikti iki mokslo metų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginamas nėra grąžinamas ar įskaitomas kitais mokslo metais.
 3. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą įskaitymas ir grąžinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nesumokėjus atlyginimo už ugdymą be pateisinamos priežasties per dvi savaites, mokytojo teikimu ir mokyklos nustatyta tvarka mokinys direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų.
 2. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų, pateikiamų atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą lengvatoms gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą.
 3. Apskaitininkas kiekvieno einamojo mėnesio 1 ir 10 dienai pateikia mokytojams informaciją apie būrelio mokinių, už kurių ugdymą Panevėžio moksleivių namuose laiku nesumokėtas atlyginimas, sąrašus. Mokytojai vykdo būrelio mokinių atlyginimų mokėjimo priežiūrą, informuoja tėvus (globėjus).
 4. Mokytojai atsako už atlyginimo mokėjimo priežiūrą, savalaikį mokinių, už kurių ugdymą nustatyta tvarka nesumokėtas atlyginimas, išbraukimą iš mokinių sąrašų.

____________________________________