Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ

NAMUOSE MOKĖJIMO TVARKA

I. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS
1. Atlyginimas (mokestis) už neformalųjį vaikų švietimą mokamas vadovaujantis Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. Sprendimu Nr. 1-207 „Dėl Panevėžio miesto
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ugdymo įstaigų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės
tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-93 pripažinimo netekusiu galios“.
2. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos Sprendimu, už Moksleivių namuose
teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas nustatytas 5 Eurų atlyginimas vienam mokiniui už vieną
mokslo metų mėnesį (vaikams) ir 10 Eurų atlyginimas vienam mokiniui už vieną mokslo metų
mėnesį (suaugusiems).
II. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMAS
3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio atlyginimą už teikiamas
neformaliojo vaikų švietimo paslaugas būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos, pervedant
pinigus į Panevėžio moksleivių namų sąskaitą LT21 7300 0100 0238 7333, esančią Swedbank, AB.
4. Atlyginimas už paslaugas gali būti mokamas kas mėnesį, arba sumokamas už pusmetį ar už
visus mokslo metus iš karto, nurodant mokinio vardą, pavardę, programą, ir laikotarpį, už kurį
mokamas mokestis.
5. Jei atlyginimas nesumokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos, mokyklos vadovo įgaliotas
asmuo informuoja mokinį, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie skolos susidarymą.
Nesumokėjus per artimiausias 10 dienų tėvai (globėjai rūpintojai) ar suaugę asmenys raštiškai
informuojami apie susidariusią skolą ir apie galimą sutarties nutraukimą.
III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMO SĄLYGOS IR PATVIRTINAMŲJŲ

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
6. Atlyginimas nemokamas už vieną mokslo metų mėnesį:
6.1. jei mokinys nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites ir pateikė tėvų
(globėjų, rūpintojų) rašytinį paaiškinimą;
6.2. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma dėl mokykloje susidariusių svarbių
priežasčių;
6.3. paskelbus karantiną/ekstremaliąją situaciją, jeigu programa šiuo laikotarpiu nevykdoma;
6.4.Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės meras priėmė
sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo švietimo programą),
koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
7.Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 80 procentų:
7.1. mokiniams, turintiems neįgalumą;
7.2. vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą nurodytam laikotarpiui.
8. Tėvai (globėjai), kurių vaikams gali būti taikomos 6 ir 7 punktuose minimos lengvatos,
pateikia mokyklos administracijai: prašymą dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų
švietimą, neįgaliojo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos kopiją arba Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus pažymą apie šeimai paskirtą socialinę
pašalpą, arba, mokinio ligos atveju, tėvų (globėjų) prašymą dėl atleidimo nuo atlyginimo už
ugdymo paslaugas mokėjimo dėl mokinio ligos ne mažiau kaip 3 savaites.

9. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų, pateikiamų atlyginimo už neformalųjį vaikų
švietimą lengvatoms gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą. Nepateikus reikiamų dokumentų
laiku, atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė
pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.
10. Atlyginimo lengvatos nėra taikomos mokiniams, lankantiems neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programas.
11. Moksleivių namų mokinių atleidimas nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą ir jo
sumažinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

IV. ATLYGINIMO ĮSKAITYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS
12. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą tėvų prašymu gali būti įskaitomas:
12.1. jei mokinys lanko du ar daugiau būrelių, o mokslo metų eigoje iš vieno būrelio
nusprendė išsibraukti iki einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau buvo sumokėjęs į priekį.
Sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už kitą būrelį;
12.2. jei dėl mokyklos kaltės nevyko užsiėmimai tris savaites ar daugiau (mokytojo liga,
tikslinės atostogos, paskelbta gripo epidemija ar pan., vadovaujantis direktoriaus įsakymu).
Sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį;
12.3.jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami dokumentai, patvirtinantys
teisę į atlyginimo lengvatą ir atlyginimas už neformalųjį švietimą buvo imamas bendra tvarka, o
pateiktuose dokumentuose (pažymoje) nurodoma, kad socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį
laikotarpį, arba, jei yra pateiktas neįgalumo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos pratęsimas,
sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį;
12.4. mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 3 savaites (pateikus tėvų ar
globėjų prašymą), sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį.
13. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą grąžinamas tėvų prašymu į nurodytą banko
sąskaitą šiais atvejais:
13.1. jei mokslo metų eigoje būrelis buvo išformuotas;
13.2. jei dėl mokyklos kaltės nevyko užsiėmimai tris savaites ar daugiau (mokytojo liga,
tikslinės atostogos, paskelbta gripo epidemija ar pan., vadovaujantis direktoriaus įsakymu), o
nukelti atlyginimo į sekantį mėnesį nebėra galimybės (mokinys išbrauktas iš būrelio sąrašų arba yra
paskutinis mokslo metų mėnuo);
13.3. mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 3 savaites (pateikus tėvų ar
globėjų prašymą), kai nukelti mokesčio į sekantį mėnesį nebėra galimybės (mokinys išbrauktas iš
būrelio sąrašų arba yra paskutinis mokslo metų mėnuo);
13.4. jei mokinys lanko du ar daugiau būrelių, o mokslo metų eigoje iš vieno būrelio
nusprendė išsibraukti iki einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau buvo sumokėjęs į priekį;
14. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą įskaitymas ir grąžinimas įforminamas
direktoriaus įsakymu.

____________________________________