Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 44.5 ir 60 punktų pakeitimas

ASMENŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMUS

IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

I. PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

1. Panevėžio moksleivių namai (toliau – Mokykla) priima asmenis mokytis pagal neformaliojo
vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, vadovaujantis Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. Sprendimu Nr. 1-207 „Dėl Panevėžio miesto
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ugdymo įstaigų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės
tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-93 pripažinimo netekusiu galios“.
II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRADŽIA IR PABAIGA

2. Mokykla kasmet nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. organizuoja vaikų (nuo 4 m.) ir suaugusių
asmenų (nuo 18 metų) priėmimą į Mokyklą bei grupių komplektavimą, atsižvelgiant į mokinių
kompetencijų ugdymo poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, pedagoginių darbuotojų
pasirengimą, Mokyklos turimą materialinę bazę ir finansinius išteklius.
3. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir asmenys į Mokyklą priimami visus
mokslo metus. Atranka priimant į Mokyklą nevykdoma.

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai), arba suaugusieji pateikia Mokyklai nustatytos formos prašymą,
kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, vieno iš vaiko tėvų
(globėjų, rūpintojų) vardą, pavardę, kontaktus (tel. numerį ir el. pašto adresą) ir nurodo, pagal kokią
pasirinktą programą ar programas norima mokytis.
5. Pateikę prašymus, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) arba suaugę asmenys privalo
sudaryti mokymosi sutartis su Mokyklos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu. Sudaryta ir
pasirašyta sutartis galioja vienerius mokslo metus, per kuriuos asmuo baigia pasirinktą neformaliojo
švietimo programą.
6. Asmenų priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.
IV. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
7. Mokykloje asmenų ugdymas organizuojamas pagal meninio ugdymo, turizmo ir sporto bei
techninės kūrybos ir saviraiškos ugdymo programas.
8. Neformaliojo švietimo programų Mokykloje trukmė – vieneri metai. Mokslo metų pradžia
– rugsėjo 1 diena, mokslo metų pabaiga – praėjus 185 dienoms.
9. Vienos grupės užsiėmimų trukmė – 4 val. per savaitę. Užsiėmimai organizuojami po
vieną arba dvi valandas per dieną kartu su poilsio pertrauka. Užsiėmimų trukmė 45 minutės,
pertrauka pailsėti, mokymo priemonėms ir darbo vietai sutvarkyti – 15 minučių.
V. PROGRAMŲ VYKDYMAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU
10. Mokykla sudaro sąlygas vaikų užimtumui mokinių atostogų metu. Per mokinių atostogas
Mokyklos nustatyta tvarka vykdomos įvairios užimtumo programos, įgyvendinama pažintinė ir
kultūrinė veikla: organizuojami renginiai, išvykos, kita netradicinė veikla. Per mokinių vasaros
atostogas organizuojamos vaikų vasaros užimtumo stovyklos.

VI. ASMENŲ IŠVYKIMAS IŠ MOKYKLOS

11. Nusprendę nebelankyti būrelio, grupės, studijos ar ansamblio, mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai) arba suaugę asmenys, privalo parašyti ir pateikti Mokyklai prašymą dėl asmenų
išbraukimo iš Mokyklos mokinių sąrašų.
12. Mokiniai arba suaugę asmenys, be pateisinamos priežasties nelankę užsiėmimų dvi
savaites iš eilės ir apie nelankymo priežastis neinformavę mokytojo ar mokyklos administracijos,
arba, jei laiku nesumokėtas Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio atlyginimas už ugdymo
paslaugas, po raštiško įspėjimo išbraukiami iš mokinių sąrašų.
13. Asmenų išbraukimas iš mokinių sąrašų įforminamas direktoriaus įsakymu.
14. Vadovaujantis direktoriaus įsakymu dėl išbraukimo iš sąrašų, mokiniai išregistruojami
ir iš Mokinių registro.
15. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių ir suaugusių priėmimo į
Mokyklą ir išvykimo iš Mokyklos tvarką teikiama telefonais 8-45 516001, 8-45 517151, bei
Mokykloje, adresu Parko 79, Panevėžys.

_________________