Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimas

PATVIRTINTA

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus

2019-01-29 įsakymu Nr. V – 6

2019-09-23 įsak. Nr.V-66 patv. redakcija

 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

 1. Panevėžio moksleivių namai – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti neformaliojo vaikų švietimo programas, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei mokyklos nuostatais.
 2. Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Panevėžio moksleivių namus (toliau – Mokykla), nustato mokyklos būrelių, studijų, ansamblių, grupių komplektavimo tvarką, dokumentų pateikimo bei registravimo tvarką ir terminus.
 3. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-386 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-9, pakeitimo” ir šiuo Aprašu.

II. MOKYKLOS BŪRELIŲ, STUDIJŲ, ANSAMBLIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 1. Būrelių, studijų, ansamblių grupių komplektavimas vykdomas kasmet rugsėjo 1 – 14 dienomis ir gali būti papildomas mokslo metų eigoje pagal grupių komplektavimo normas, nustatytas Mokyklos steigėjo. Būreliai, grupės, studijos steigiamos atsižvelgiant į vaikų ir paauglių poreikius, interesus, vietos sąlygas, higienos normas, Mokyklos finansines galimybes ir materialinę bazę.

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 1. Mokykloje ugdymas organizuojamas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir ugdymo planą.
 2. Ugdymo planą kiekvienais mokslo metais rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Ugdymo plano projektas aptariamas Metodinėje taryboje, aprobuojamas mokytojų metodinių grupių susirinkimuose, pristatomas bendruomenės susirinkime, suderinamas su Mokyklos taryba, tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir suderinamas su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atsakingu specialistu.
 3. Mokytojų parengtos neformaliojo švietimo programos svarstomos metodinėse grupėse analizuojant ir vertinant, ar neformaliojo vaikų švietimo programos atitinka vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, Mokyklos veiklos organizavimo kryptis, miesto vaikų užimtumo poreikius bei Mokyklos galimybes.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo programų Mokykloje trukmė – vieneri metai. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, mokslo metų pabaiga – birželio 23 d.
 5. Mokiniams užsiėmimai organizuojami po vieną, dvi arba tris valandas per dieną kartu su poilsio pertrauka. Užsiėmimų trukmė 45 minutės, pertrauka pailsėti, mokymo priemonėms ir darbo vietai sutvarkyti – 15 minučių.

IV. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 1. Į būrelius, grupes, studijas, ansamblius priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų amžiaus. Mokinių atranka priimant į Mokyklą nevykdoma.
 2. Mokiniai į būrelius, studijas, grupes, ansamblius priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų prašymus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, fizinius duomenis bei Mokyklos intelektualines ir materialines galimybes. Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo programą, pagal kurią norėtų mokytis.
 3. Prašymai priimami einamųjų metų rugpjūčio paskutinę savaitę ir rugsėjo pirmas dvi savaites. Jei būreliuose yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami visus mokslo metus.
 4. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami buhalterinės apskaitos programoje nurodant prašymų užpildymo datą. Mokinių priėmimas vykdomas pagal prašymų pateikimo sekretoriatui datą. Prašymų registraciją vykdo mokyklos sekretorius.
 5. Pateikę prašymus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo sudaryti mokymosi sutartis su Mokyklos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu, veikdami išimtinai vaiko interesams. Sudaryta ir pasirašyta sutartis galioja vienerius mokslo metus, per kuriuos mokinys baigia pasirinktą neformaliojo švietimo programą.
 6. Visos mokymosi sutartys, sudarytos su mokinių tėvais, registruojamos mokyklos sekretoriate, buhalterinės apskaitos programoje. Mokymosi sutarčių registraciją vykdo sekretorius.
 7. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Prašymus gavus nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio 15 dieną. Prašymus gavus nuo 16 iki 31 mėnesio dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas kito mėnesio 1 dieną. Atsižvelgiant į prašymų pateikimo sekretoriatui datą, per mėnesį parengiami du direktoriaus įsakymai mokinių priėmimui į mokyklą – 1 ir 15 dienomis. Jeigu įsakymo išleidimo diena sutampa su savaitgalio ar švenčių dienomis, įsakymas išleidžiamas pirmąją darbo dieną po jos, nekeičiant mokinių priėmimo į mokyklą datų.
 8. Vadovaujantis direktoriaus įsakymu dėl mokinių priėmimo į mokyklą ir sekretoriaus kartu su įsakymu pateiktomis mokinių mokymosi sutartimis, raštinės vedėjas 1 ir 15 mėnesio dienomis registruoja mokinius į Mokinių registrą. 

V. MOKINIŲ LANKOMUMAS

 1. Mokinių lankomumas neprivalomas.
 2. Kiekvieno užsiėmimo metu mokinių lankomumą mokytojai pažymi dienyne.
 3. Tėvų prašymu mokiniai gali lankyti būrelį ne visą užsiėmimų grafike nurodytą laiką.
 4. Mokinių atostogų metu ugdymo procesas nevyksta, organizuojami renginiai, išvykos, kita netradicinė veikla.

VI. MOKINIŲ IŠVYKIMAS IŠ MOKYKLOS

 1. Nusprendę nebelankyti būrelio, grupės, studijos ar ansamblio, mokiniai arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai informuoti savo mokytoją arba mokyklos administraciją.
 2. Mokiniai, be pateisinamos priežasties nelankę būrelio dvi savaites iš eilės ir apie nelankymo priežastis neinformavę mokytojo ar mokyklos administracijos, arba, jei mokyklos nustatyta tvarka nesumokėtas savivaldybės nustatyto dydžio atlyginimas už ugdymo paslaugas, mokytojo teikimu braukiami iš sąrašų. Mokytojai nustatytos formos prašymus dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų pateikia Mokyklos sekretoriui iki einamojo mėnesio 15 ir 30 dienos. Išvykusius iš mokyklos mokinius sekretorius išregistruoja iš buhalterinės apskaitos programos.
 3. Mokinių išbraukimas iš mokinių sąrašų įforminamas direktoriaus įsakymu. Nustatytos formos prašymus dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų gavus iki einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio 15 dieną. Prašymus gavus po einamojo mėnesio 15 dienos, direktoriaus įsakymas parengiamas einamojo mėnesio 30 dieną. Atsižvelgiant į prašymų pateikimo sekretoriatui datą, per mėnesį parengiami du direktoriaus įsakymai dėl mokinių išvykimo iš mokyklos – 15 ir 30 dienomis. Jeigu įsakymo išleidimo diena sutampa su savaitgalio ar švenčių dienomis, įsakymas išleidžiamas paskutinę darbo dieną prieš ją, nekeičiant mokinių išbraukimo iš sąrašų datų.
 4. Vadovaujantis direktoriaus įsakymu dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų, mokiniai išregistruojami ir iš Mokinių registro. Mokinius iš Mokinių registro išregistruoja raštinės vedėjas.

VII. MOKYKLOS BŪRELIŲ, STUDIJŲ, ANSAMBLIŲ, GRUPIŲ IŠKOMPLEKTAVIMAS

 1. Sumažėjus mokinių skaičiui būrelyje (jei grupėje liko mažiau mokinių, nei Steigėjo nustatytas privalomas vidutinis vaikų skaičius, kai programos vykdymui suformuota viena būrelio grupė ar, jei liko mažiau mokinių, nei Ugdymo plane nustatytas privalomas minimalus mokinių skaičius, kai programos vykdymui suformuotos dvi ir daugiau grupių), direktoriaus įsakymu nustatomas iki dviejų savaičių laikotarpis, per kurį mokytojas turi sukomplektuoti būrelį iki privalomo mokinių skaičiaus.
 2. Jei, pasibaigus grupės sukomplektavimui skirtam laikotarpiui,  mokinių skaičius grupėje yra mažesnis nei nustatytas privalomas vidutinis ir/ar minimalus mokinių skaičius, mokyklos direktoriaus įsakymu grupės veikla yra nutraukiama.

27.1. Jei programos vykdymui suformuotos dvi ir daugiau grupių, mokiniai perkeliami ugdytis į kitą tos pačios programos grupę.

27.2. Jei perkelti vaikus į kitą grupę nėra galimybės, mokymosi sutartys  nutraukiamos, o mokiniai direktoriaus įsakymu      išbraukiami iš mokyklos buhalterinės apskaitos programos ir išregistruojami iš Mokinių registro.

 1. Mokytojui išėjus iš darbo ir neradus tolesniam programos vykdymui jį vaduojančio ar pakeisiančio mokytojo, grupė iškomplektuojama, mokymosi sutartys nutraukiamos,  direktoriaus įsakymu mokiniai  išbraukiami iš buhalterinės apskaitos programos ir išregistruojami iš Mokinių registro.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas skelbiamas Mokyklos informacinėje lentoje bei interneto svetainėje adresu www.pmn.lt.
 2. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarką teikiama telefonais 8-45 516001, 8-45 517151, bei mokykloje adresu Parko 79, Panevėžys.
 3. Mokinių priėmimo į Mokyklą ir išvykimo iš Mokyklos priežiūrą bei mokinių statistinę apskaitą kiekvieno mėnesio 1 dienai vykdo Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

_________________