Panevėžio moksleivių namai priimtų į darbą šiuolaikinių šokių, technologijų, keramikos, dailės, muzikos, sporto
neformaliojo švietimo mokytojus.
 
Darbas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybės lygis – A2.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
turėti pedagogo kvalifikaciją arba per vienerius metus nuo darbo mokytoju pagal neformaliojo vaikų švietimo programą
pradžios būti išklausius švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;
atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro.
 
Kontaktinių valandų skaičius per savaitę (4 val. vienai grupei) priklausys nuo sukomplektuotų grupių skaičiaus.
 
 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas neformaliojo švietimo mokytojui bus nustatomas vadovaujantis
2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu,
atsižvelgiant į mokytojo pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją (galimas koeficiento intervalas – 8,11 –
11,39).
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą (CV);
5. Motyvacinį laišką.
 
Dokumentai siunčiami iki 2023 m. rugpjūčio 21 dienos:
1. elektroniniu paštu, adresu: pmn.panevezys@gmail.com
2. registruotu laišku, adresu Parko g. 79, Panevėžys LT-37307;
Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Moksleivių namų tinklalapyje.
Dokumentų originalai pateikiami, sutikrinami ir grąžinami pretendentui atrankos dieną.
 
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. rugpjūčio 22-23 dienomis. Pretendentų atrankos būdas
– žodžiu (pokalbis).
 
Apie pokalbio laiką ir datą kandidatai bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu.
 
Išsamesnė informacija apie atranką tel.: 861195064