Siūlomas darbas neformaliojo švietimo mokytojams.

Panevėžio moksleivių namai skelbia konkursą technologijų, dailės, floristikos, keramikos, siuvimo, informacinių technologijų, muzikos, sporto  būrelių  mokytojų pareigoms užimti. Darbas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis – A2.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

turėti pedagogo kvalifikaciją arba per vienerius metus nuo darbo mokytoju pagal neformaliojo vaikų švietimo programą pradžios būti išklausius švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.

Kontaktinių valandų skaičius per savaitę (4 vienai būrelio grupei) priklausys nuo sukomplektuotų būrelių grupių skaičiaus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas neformaliojo švietimo mokytojui bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją (galimas koeficiento intervalas – 6,91 – 9,71).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV);
  5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai siunčiami iki 2021 m. rugpjūčio 20 dienos:

  1. elektroniniu paštu, adresu pmn.panevezys@gmail.com
  2. registruotu laišku, adresu Parko g. 79, Panevėžys LT-37307;

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą randasi Panevėžio Moksleivių namų tinklalapyje.

Dokumentų originalai pateikiami, sutikrinami ir grąžinami pretendentui atrankos dieną.

 

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie pokalbio laiką ir datą kandidatai bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: 861195064.